Descriere proiect

Proiect:
”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița” cod SMIS 2014+ 102329

Beneficiar:
Ocolul Silvic Naruja

Perioada de implementare a proiectului:
36 luni

Valoarea contractului de finanțare:
4.280.628,28 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.683.099,38 lei

Localizarea proiectului:

Situl de importanță comunitară ROSCI0228 Șindriliţa este situat în vecinătatea limitei din sud-vest a judeţului Vrancea, în sectorul sudic al Munţilor Vrancei, în apropierea ariilor naturale protejate ROSCI0018 Căldările Zăbalei şi ROSCI0023 Cascada Mişina, în nordul râului Zăbala (acesta devenind limita sudică a sitului). Întreaga suprafaţă a Șindriliţei se află pe teritoriul administrativ al comunelor Nereju şi Nistoreşti.

Proiectul se va desfășura pe teritoriul județului Vrancea, pe teritoriul comunelor Nereju și Nistorești, într-o zonă sălbatică, cu o acoperire mare de pădure (81,74% pădure de conifere și 11,4% pădure de amestec foioase și conifere) și o concentrație mare de carnivore mari. Datorită prezenței grohotișurilor fosile acoperite de păduri de conifere, zona este folosită de speciile de carnivore, cum ar fi Ursus arctos, Lynx lynx și Canis lupus ca zone de hibernare și de creștere a puilor.

În acest sens, au fost identificate 6 vizuine folosite alternativ de către specia Canis lupus. În plus, situl este considerat și un coridor ecologic important, de tipul ”stepping stone”. În aria protejată există și pajiști și fânețe cu suprafețe însumate de 6,86%. Aceste habitate deschise sunt habitate valoroase din punctul de vedere al biodiversității, adăpostind specii importante de plante și nevertebrate. În plus, pajiștile sunt folosite și de către ungulate și urși.

Obiectivul general al proiectului:
Protejarea şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0228 Șindriliţa, prin elaborarea şi implementarea unui cadru de management eficient al sitului (metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra habitatelor naturale şi a speciilor existente în sit).

Aria naturală protejată ROSCI0228 Șindriliţa este sit Natura 2000 şi face parte din Reţeaua Natura 2000 dezvoltată şi în România.

Proiectul promovează acţiuni care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivului specific 4.1. al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020, prin includerea unor obiective stabilite în Strategia UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România.
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Obiectivele specifice se leagă de:
– Asigurarea măsurilor coerente de conservare a biodiversităţii prin elaborarea unui plan de management performant care va permite protejarea, monitorizarea și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în aria naturală ROSCI0228 Șindrilița
– Creşterea gradului de educaţie şi conştientizare a importanţei sitului Natura 2000 ROSCI0228 Şindriliţa şi acţiunilor de conservare a biodiversităţii în rândul comunităţii locale şi a altor grupuri ţintă relevante în zona sitului.
– Creşterea capacităţii de gestionare a sitului Natura 2000 ROSCI0228 Șindriliţa.

Grupul țintă al proiectului este format din comunitățile locale din vecinătatea ariei naturale protejate, elevi și profesori, reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai agenților economici cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului, proprietari de terenuri, obști, asociații, ONG-uri, etc.

Implementarea proiectului va contribui atât la menținerea stării de conservare e habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună de interes comunitar, cât și la procesul de conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și avantajelor rezultate din menținerea și păstrarea biodiversității actuale ale ariei protejate.

Proiectul se va derula în cadrul sitului de interes comunitar Natura 2000 ROSCI0228 Șindriliţa, situate în sectorul sudic al Munților Vrancei. Situl ocupă o suprafață de 870 ha, fiind aflat în custodia Ocolului Silvic Năruja începând cu anul 2010.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro