Întâlnire de consultare publică (01.10.2018)
7 Oct 2018

În data de 01.10.2018, la sediul Ocolului Silvic Năruja, a avut loc întâlnirea de conștientizare și consultare publică privind stadiul realizării studiilor specifice de fundamentare a planului de management aferent sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița.

La acest eveniment au participat factorii de interes, salariaţi ai Ocolului Silvic Năruja cu sarcini în administrarea ariei protejate, reprezentanţi ai obştilor Spineşti şi Năruja, proprietari de terenuri şi alţi membri ai comunităţilor locale de pe teritoriul sau din vecinătatea ariei protejate, reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea şi ai Gărzii Forestiere Focşani.

Întâlnirea a vizat informarea comunităţii locale despre etapa de elaborare a planului de management şi sensibilizarea membrilor acesteia cu privire la reglementările în vigoare privind ariile protejate, necesitatea respectării acestora, impactul activităţii umane asupra habitatelor, în general, şi asupra speciilor şi habitatelor din aria protejată, în special.

Cu această ocazie, a fost prezentat pe larg stadiul elaborării planului de management al ariei protejate Şindriliţa, au fost enunțate rolul şi obiectivele unui astfel de demers şi a fost definit planul de management al unei arii naturale protejate care este un document ce descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei vizate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare şi reglementează activitățile ce se pot desfășura pe teritoriul ariei, în conformitate cu obiectivele de management.

Totodată, grupul ţintă a fost informat că planul de management este elaborat de către custozii / administratorii ariilor naturale protejate, în consultare cu toți factorii interesați, fiind ulterior aprobat de către Ministerul Mediului. S-a precizat şi că planul de management poate fi modificat numai cu acordul instituțiilor care l-au aprobat, prevederile acestuia devenind prioritare față de orice alt plan de dezvoltare.

La acest eveniment au participat şi experții invitați din partea SC ProBiodiversitas SRL care este furnizorul serviciilor de elaborare a planului de management pentru aria naturală Șindrilița, respectiv Viorel Olteanu și Mihai Pop. Aceştia din urmă au răspuns tuturor întrebărilor participanţilor legate de această temă, explicând faptul că un astfel de plan furnizează informațiile de bază și descrierea ariilor naturale protejate, anticipează potențiale conflicte și sugerează cele mai bune căi de rezolvare a acestora, jucând chiar rolul unui ghid pentru personalul nou și garantând continuitatea unui management eficient.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea obiectivului general al proiectului, specificându-se că acesta reprezintă o descriere a condițiilor ideale pe termen lung, care s-ar putea obţine pentru întregul Sit Natura 2000, ca urmare a implementării planului. Apoi au fost precizate şi explicate cele nouă obiective specifice care vizează elaborarea acestui document, începând cu realizarea studiilor în vederea fundamentării planului de management şi finalizând cu elaborarea şi avizarea planului de management (procedura de evaluare strategică de mediu).

Spre finalul întâlnirii, au fost amintite informaţii legate de suprafaţaşi valoarea naturală a sitului Şindriliţa, fiind menţionat faptul că proiectul se desfășoară într-un areal cu o acoperire mare de pădure și o concentrație semnificativă de carnivore mari. Au fost enumerate speciile de animale protejate (mamifere, amfibieni şi reptile, peşti) identificate de experţi în cadrul acţiunilor de inventariere şi monitorizare, precum şi habitatele naturale forestiere şi neforestiere (pajişti) existente în sit. Pentru toate acestea, au fost prezentate stadiul actual de conservare constatat în urma activităților de cercetare pe teren, ameninţările la care sunt supuse şi măsurile generale de conservare ce ar putea fi considerate în elaborarea planului de management. De asemenea, experţii au menţionat faptul că pe suprafaţa sitului au identificat un al patrulea habitat de interes comunitar, 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), care nu se află în Formularul Standard al ariei protejate.

Au fost oferite participanţilor  materialele suport (mape, pixuri şi broşuri cu informaţii despre proiect şi despre situl Şindriliţa), pentru mai multe detalii despre stadiul de implementare al proiectului fiind invitaţi să viziteze site-ul proiectului şi pagina sa de Facebook.

Evenimentul a contribuit la informarea și conștientizarea membrilor comunităților locale şi a reprezentanților autorităților publice referitor la stadiul realizării studiilor specifice de fundamentare a planului de management aferent sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro